เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการจากองค์กร Med Aid for Kid, Ireland และองค์กร Convoy of Hope, Germany

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการจากองค์กร Med Aid for Kid, Ireland และองค์กร Convoy of Hope, Germany จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งหมด 979 ชิ้น วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์