การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale for Early Detection; TDAS) และให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายและสถานการณ์การดูแลเด็กออทิสซึม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันราชานุกูล และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวนทั้งหมด 40 คน ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์