โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

วันที่  25 – 26 เมษายน 2562

นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวศุภิญญา เอี่ยมสุดแสง นักจิตวิทยาคลินิก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรมเสริมพลัง ผู้ปกครอง และ ครู เพื่อการปรับพฤติกรรมวัยรุ่น (School and Family Empowerment for Behavioral Modification; SAFE B-Mod) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์