โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2562

นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวศุภิญญา เอี่ยมสุดแสง นักจิตวิทยาคลินิก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ก กิจกรรม Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรม และเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสม ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์