ออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการแก่ประชาชนในพื้นที่ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้ง 5 โดยภายในบูธมีกิจกรรมให้บริการ ได้แก่ นิทรรศการความรู้สุขภาพจิต แนะนำพันธกิจสถาบันฯ ให้คำแนะนำปัญหาพัฒนาการ จัดแสดงตัวอย่างของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี และบริการแจกสื่อความรู้จิตเวชเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการแก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ต.บ้านทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน