ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 2562

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยี่ยมชมสถาบันฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์