โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวัย ด้านพัฒนาการ อารมณ์ และพฤติกรรม วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานแม่จันทะ สุขศาลาพระราชทานเลตองคุ และครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กในพื้นที่จำนวน 80 คน