บุคลากร

เอกสารสำหรับบุคลากร

December 24, 2018 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
December 8, 2018 กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
November 23, 2018 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
August 27, 2018 แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
July 24, 2018 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
June 20, 2018 Template PowerPoint RICD
June 19, 2018 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
June 4, 2018 การเงิน
April 24, 2018 แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
April 5, 2018 บทความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
April 5, 2018 หนังสือ สธ 0803.7ว 1496
April 5, 2018 เอกสารที่นำส่งและการจัดทำรูปเล่ม
April 5, 2018 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
April 5, 2018 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
April 5, 2018 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
April 5, 2018 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
April 5, 2018 คำอธิบายแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
April 5, 2018 ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
January 31, 2018 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงาน การประชุม”
December 29, 2017 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต