บุคลากร

เอกสารสำหรับบุคลากร

11 July, 2019 แบบประเมินบุคคลและผลงาน
3 July, 2019 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
1 July, 2019 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2_2562 (แผ่นตั้งแผ่นขวาง)
17 December, 2018 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
8 December, 2018 กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
23 November, 2018 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
27 August, 2018 แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
24 July, 2018 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
20 June, 2018 Template PowerPoint RICD
19 June, 2018 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 June, 2018 การเงิน
24 April, 2018 แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
5 April, 2018 บทความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
5 April, 2018 หนังสือ สธ 0803.7ว 1496
5 April, 2018 เอกสารที่นำส่งและการจัดทำรูปเล่ม
5 April, 2018 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
5 April, 2018 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5 April, 2018 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
5 April, 2018 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
5 April, 2018 คำอธิบายแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน