บุคลากร

เอกสารสำหรับบุคลากร

11/07/2019 แบบประเมินบุคคลและผลงาน
03/07/2019 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
01/07/2019 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2_2562 (แผ่นตั้งแผ่นขวาง)
17/12/2018 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
08/12/2018 กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
23/11/2018 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
27/08/2018 แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
24/07/2018 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
20/06/2018 Template PowerPoint RICD
19/06/2018 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
04/06/2018 การเงิน
24/04/2018 แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
05/04/2018 บทความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
05/04/2018 หนังสือ สธ 0803.7ว 1496
05/04/2018 เอกสารที่นำส่งและการจัดทำรูปเล่ม
05/04/2018 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
05/04/2018 แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
05/04/2018 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
05/04/2018 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและประเมินผลงาน
05/04/2018 คำอธิบายแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน