ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

27 พฤศจิกายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จำนวน 45 คน ในโอกาสศึกษาดูงานในโอกาสศึกษาดูงานหน่วยบริการงานสุขภาพจิตชุมชนด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก ระบบการดูแลและส่งต่อเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์