ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓ (จ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25620204 37