ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

วันที่ 4 มกราคม 2562

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์