อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลการสร้าง info graphic

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลการสร้าง info graphic ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่