ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical Point of Psychotropic Drug in Children and Adolescent Focus on ADHD and ASD

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical Point of Psychotropic Drug in Children and Adolescent Focus on ADHD and ASD สำหรับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12..-14.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์เภสัชกรหญิงเรวดี เจนร่วมจิต อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่