สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” โดยมีกิจกรรม บริการให้คำปรึกษาและประเมินภาวะติดเกม ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) พัฒนาการเด็กปฐมวัย การทำสมุดเล่มเล็ก Pop up ส่งเสริมการอ่าน การแสดงจากทีมรวมดาว ละครบำบัดสถาบันพัฒนาการเด็กฯ กิจกรรมเล่นสนุก ลุ้นรางวัล และการเสวนาหัวข้อ “เด็กติดเกมส์ ปัญหาของใคร” โดยจิตแพทย์ และสหวิชาชีพด้านพัฒนาการเด็ก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการระบบวิจัย R2R to Future Health Care ปี 2561

นิทรรศการระบบวิจัย RtoR ในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ปี 2561 ในหัวข้อการจัดนิทรรศการเรื่อง R2R พัฒนาการดี ผู้ปกครองมีความสุข บุคลากรสนุกกับงาน

อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว

1 2 3 6