ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓ (จ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

1 2 3 4 5 6