อบรมสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองพันสัตว์ต่าง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ในเรื่องของการใช้สัตว์บำบัดมนุษย์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ และการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และขยายโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้เข้าถึงบริการสัตว์บำบัดมากขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด