ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ 2 กำหนดการ
เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf bookadhd 135
pdf agenda-adhd 94
pdf registeradhd 78