4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก

หากท่านไม่ได้นำบัตรประบัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิทธิ รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 (ในวันเวลาราชการ)

เอกสารแนบ

File Downloads
jpg S__48144388 42