เสริมพลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้ปกครอง

วันที่ 29 เมษายน 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และโรงพยาบาลอมก๋อย เสริมพลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้ปกครอง โดยโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ณ ศูนย์ตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่