อบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน Smart kids Smart citizens ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ชุมชนต้นแบบพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กโดยจัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน Smart kids Smart citizens ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่