โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ

โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกีตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม อบรม “การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการในเด็กปฐมวัย” 26-27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์