อัตราค่ารักษาพยาบาลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ.ศ.2560

อัตราค่ารักษาพยาบาลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ.ศ.2560  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560