อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบูธนำเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือ วินิจฉัย ภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย , โครงการวิจัยการศึกษาคลื่นชักที่บ่งชี้ความผิดปกติของพฤติกรรมในเด็กกลุ่มออทิสซึม , โครงการก้าวข้าม ก้มลอด ปลอดภัย , โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน โดยครู หมอ พ่อแม่