“วันครบรอบการเปิดให้บริการเป็นปีที่ ๒๓ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์”

“วันครบรอบการเปิดให้บริการเป็นปีที่ ๒๓ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์” ในศุกร์วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์