พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน 12 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 480 ราย เพื่อสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้พิการ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อให้เกิด Well-being ในระดับบุคคลและสังคม ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์