พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครืื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1-2 กันยายน 2560 พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครืื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การทบทวน 12 กิจกรรม และการค้นหาเหตุการณ์ การทำ RCA และระบบ LEAN โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัต มาให้ความรู้และจัด Workshop ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์