ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย และห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ชั้น ๓ อาคาร เทพรัตนราชสุดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย และห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ชั้น ๓ อาคาร เทพรัตนราชสุดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25610404 47