นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยทีมนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศงานหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยทีมนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศงานหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ติดตามกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุนของพื้นที่และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น ๕ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง