ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลให้การต้อนรับอาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม จำนวน 34 คน พร้อมทั้งบรรยายนโยบาย แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์