ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และกรมสุขภาพจิต

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ และกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ป่วยเด็ก พร้อมเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่ายหน่วยบริการงานสุขภาพจิตชุมชนด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก ณ โรงพยาบาลแม่แตง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว