ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ต้อนรับคณะสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 คน ศึกษาดูงานระบบการให้บริการผู้ป่วยด้วยโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล JHOS ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์