FAQ

คำถาม : ผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีขั้นตอนการขอรับบริการอย่างไร

การให้บริการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การทำบัตร ผู้ป่วยใหม่ทำบัตรผู้ป่วยเวลา 08.00 – 10.00 น. ณ งานเวชระเบียน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ
1. เตรียมเอกสารหลักฐานในกรณีเป็นผู้ป่วยใหม่ ดังนี้
1.1 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
1.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้ป่วย (ถ้ามี)
1.5 สำเนาบัตรประชาชนมารดา/บิดาของผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5390-8300