เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการจากองค์กร Med Aid for Kid, Ireland และองค์กร Convoy of Hope, Germany

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดรับตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้พิการจากองค์กร Med Aid for Kid, Ireland และองค์กร Convoy of Hope, Germany จำนวน 2 ตู้ รวมทั้งหมด 979 ชิ้น วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลการสร้าง info graphic

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข้อมูลการสร้าง info graphic ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11-12 มิถุนายน 2561  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical Point of Psychotropic Drug in Children and Adolescent Focus on ADHD and ASD

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical Point of Psychotropic Drug in Children and Adolescent Focus on ADHD and ASD สำหรับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลนครพิงค์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12..-14.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อาจารย์เภสัชกรหญิงเรวดี เจนร่วมจิต อาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองพันสัตว์ต่าง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ในเรื่องของการใช้สัตว์บำบัดมนุษย์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ และการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และขยายโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้เข้าถึงบริการสัตว์บำบัดมากขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

1 2 3 4