ลดภาวะโลกร้อน เตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน กรุณาเตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 งดจ่ายถุงหิ้วพลาสติกทุกชนิดค่ะ

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 2 กำหนดการ เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม CDMH ครั้งที่ 6 เอกสารแนบ 2 กำหนดการ เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 4 เอกสารสำรองห้องพักโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวด์

4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก หากท่านไม่ได้นำบัตรประบัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิทธิ รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 (ในวันเวลาราชการ)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

1 2 3 4