4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก หากท่านไม่ได้นำบัตรประบัตรประชาชน หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิทธิ รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 (ในวันเวลาราชการ)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง แพทย์ สหวิชาชีพ และผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy ในวันที่ 14 กพ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพรัตน์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ สนใจสำรองที่นั่งที่งานกายภาพบำบัด053-908300ต่อ73340 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD”

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://goo.gl/Jpf74T

1 2 3