ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง แพทย์ สหวิชาชีพ และผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy ในวันที่ 14 กพ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพรัตน์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ สนใจสำรองที่นั่งที่งานกายภาพบำบัด053-908300ต่อ73340 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD”

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ https://goo.gl/Jpf74T

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ Supported Employment : Job Coach Program

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ Supported Employment : Job Coach Program

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 17

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 17

1 2 3