อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๒๔/๑๑/๒๕๕๙