หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 17

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 17

โครงการพัฒนาหลักสูตร “การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร”

โครงการพัฒนาหลักสูตร   “การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านสังคมด้วยศาสตร์บูรณาการแบบละคร”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิชาการนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

1 2