เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี