อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
ณ ตึกเปียโน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐