วันที่ 5 กันยายน 2560  พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

วันที่ 5 กันยายน 2560  พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของป้องกันอัคคีภัย และวางแผนป้องกันรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า  โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ให้ความรู้และซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา และจุดรวมพลที่ 2  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์