ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)