ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

เวลาการทำงาน:  วันราชการ 08.30 – 16.30 น. (หากปฏิบัตินอกเวลาราชการสามารถเบิกค่าล่วงเวลาได้ตามระเบียบราชการ)

อัตราเงินเดือน 7,800 บาท

คุณสมบัติ:
– อายุ 20-30 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– สามารถทำงานในเวลาและนอกเวลาราชการได้
– มีความละเอียดรอบคอบ ความอดทน สนใจ ใส่ใจ ตั้งใจ ในการทำงาน
– มีความรู้ความสามารถ ด้านเอกสาร ธุรการ คอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
สนใจติดต่อ  คุณวราภรณ์ โทรศัพท์ 053-908300 ต่อ 73140 หรือคุณไพรออ โทรศัพท์ 053-908300 ต่อ 73173  ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560