การให้บริการ

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่คอยให้การดูแลและให้บริการเด็กที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันแห่งนี้

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก เป็นโครงการหารายได้ให้เด็กและผู้ปกครอง สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ดังคำว่า เราจะช่วยเหลือครอบครัวให้พึ่งพาตนเองได้

โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กในระบบสาธารณสุข

โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กในระบบสาธารณสุข (Lanna Child Development Integration Project) เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริม พัฒนาการเด็กตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

คลินิกแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศไทยเน้นหลักการรักษาสมดุลในร่างกายและกระตุ้นร่างกายตามหลักสมดุลย์ตามการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดทาง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติ

งานสุขภาพจิตชุมชน

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและครอบครัว ให้สามารถดูแลตนเองตามศักยภาพในชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็งให้สามารถดูแลเด็กและครอบครัว ได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช แก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาด้านสังคมจิตใจที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการสามารถทำหน้าที่ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยการวินิจฉัยและการบำบัดทางสังคม การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ การสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน การประสานทรัพยากรทางสังคม รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

กลุ่มงานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด

คลินิกละครบำบัด กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความสนุกจะนำพาไปสู่ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นการบำบัดฟื้นฟูทางการศึกษาพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและช่วยเหลือปัญหาการเรียน ในด้านทักษะพื้นฐานต่างๆ

การตรวจบำบัดทางจิตวิทยา

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา เป็นที่พึ่งพายามทุกข์ใจ โดยนักจิตวิทยาคลินิกพร้อมให้บริการทางจิตเวช ทั้งเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

งานกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กทุกโรค ที่มีอายุแรกเกิด – 15 ปี มีการรักษาแบบบูรณาการนำทุกเทคนิคเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปัญหาเด็ก โดยจะเน้นทาง NDT และการให้ความรู้ผู้ปกครอง

การบริการผู้ป่วยนอก

บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์  ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและสุขภาพจิต เด็กอายุ 0-15 ปี ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

การบริการผู้ป่วยใน

เปิดให้บริการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และพฤติกรรม ร่วมกับการดูแลให้ความรู้ และฝึกทักษะผู้ปกครองให้สามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับการปรับพฤติกรรม ในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตามเครื่องมือ TDSI ร่วมกับการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ