กิจกรรมการให้บริการ

1.  การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 –16.30 น.            โดยแพทย์  จิตแพทย์  และกุมารแพทย์  โดยมีบริการคลินิคพิเศษและการตรวจวินิจฉัยพิเศษ  คือ

คลินิกฝังเข็ม

โดยการฝังเข็มที่ศรีษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้บริการวันศุกร์  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

คลินิกรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในสมอง

โดยการใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในสมอง  เพื่อฝึกสมองเพิ่มสมาธิ  ความคิด  ความจำ  การพูดและการพัฒนาการให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)

คลินิกให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม

ให้การปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมแก่ครอบครัวเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มี ปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรม   ทุกวันอังคาร  (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม

  • ตรวจเลือดที่ผิดปกติในเด็ก
  • ตรวจวิเคราะห์โครโมโซม

การตรวจคลื่นสมองด้วยภาพ
เพื่อการวินิจฉัยโรคลมชักและตรวจหาความผิดปกติอื่น ๆ ของสมองให้บริการทุกวันจันทร์ – พุธ
เวลา 08.30 -16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

2.  การตรวจและบำบัดทางจิตวิทยา
โดยทดสอบทางเชาวน์ปัญญา  ประเมินพฤติกรรมร่วมกับการบำบัดและให้คำปรึกษาครอบครัว  โดยนักจิตวิทยา

3.  การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  โดยการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ 5 ด้าน  คือ
1.  การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.  การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
3.  การเข้าใจภาษา
4.  การสื่อภาษา
5.  การช่วยเหลือตนเองและทักษะทางสังคม

4.  การฟื้นฟูสมรรถภาพ

R  แก้ไขความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว

  • แก้ไขการพูดและการฟื้นฟูด้านภาษา

R   การฟื้นฟูทางอาชีวบำบัด  โดยการบริการฝึกอาชีพแก่ผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช้า  ให้มีฝีมือ  สามารถผลิตสินค้าหรือประกอบกิจการง่าย ๆ จำหน่าย  ให้มีรายได้และยังสามารถดูแลเด็กร่วมด้วย

5.  การศึกษาพิเศษ
เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับความสามารถโดย ใช้เทคนิค เช่น แผนการสอนเฉพาะราย   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ

6.  บริการสุขภาพจิตชุมชน รับผิดชอบในการดูแลงานสุขภาพจิต  และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนติดตามเยี่ยมบ้าน    ให้คำปรึกษาสนับสนุนเครือข่าย  เพื่อให้เกิดการดูแลตนเองในชุมชนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่รวมทั้งการดูแลภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิตในชุมชนด้วย

7.  บริการปรึกษาและปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้บริการ ด้านสุขภาพจิตปัญหาพัฒนาการเด็ก  แก่ครอบครัว     ผู้มารับบริการ      ในเวลาราชการ และทางโทรศัพท์  (Hot Line) ตลอด  24  ชั่วโมง  หมายเลข  1 5389  1245 หรือโทร 1323

8. บริการทันตกรรม ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กพัฒนาการล่าช้าผู้ปกครองเด็ก  เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ    รวมทั้งทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคฟัน และโรคในช่องปากของเด็ก
9. ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก รับดูแลเด็กอายุ 2 เดือน – 3 ปี  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโต
มีพัฒนาการและการปรับตัวที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และมีความปลอดภัยให้ผู้ปกครอง  ไว้วางใจ  ภายใต้การดูแล    ของแพทย์และพยาบาล  ในเวลาราชการ

บริการพิเศษ
1.  ศูนย์บำบัดฟื้นฟูจิตใจเด็กและครอบครัว บริการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่ถูกทารุณกรรมและครอบครัว

2.  บริการสุขภาพจิตภาวะวิกฤติ โดยให้การปรึกษาช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ  ทั้งนอกสถานที่ และทางโทรศัพท์ (โทร 1323) ตลอด 24  ชั่วโมง

3.  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ให้บริการปรึกษาแก่เด็กวัยรุ่น  ให้บริการ  3  รูปแบบ  คือ
1.  ปรึกษาโดยตรงแก่เด็กที่มารับบริการที่สถาบัน ฯ
2.  ให้บริการปรึกษาทางอินเตอร์เนต
3.  ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์