กิจกรรมห้องฟัน

โครงการพาน้องเที่ยวห้องฟัน
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดความกลัวของเด็กต่อกิจกรรมทางทันตกรรม  ทันตบุคลากร  อุปกรณ์ทาง ทันตกรรม ห้องทันตกรรม
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมทางทันตกรรมอย่างง่าย ๆ ได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เด็กก่อนวัยเรียนที่ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   จำนวน 12 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ กับศูนย์สาธิตฯ

 • เขียนโครงการ
 • ดำเนินโครงการ
  ครูพี่เลี้ยงแจกสมุดวาดภาพระบายสีชุด ของเล่นหมอฟัน
  • เด็กฝึกหัดระบายสี
  • ครูพี่เลี้ยงพาเด็กมาเที่ยวชมห้องทันตกรรม อาคารฝึกอบรมเด็กและครอบครัวฯ
  • เด็กได้รับการฝึกกิจกรรมดังนี้
  นั่งเก้าอี้ทำฟัน
 1. เข้าใจคำสั่งอ้าปาก
 2. ฝึกการตรวจด้วยชุดตรวจฟัน
 3. ฝึกการถูกเป่าลมด้วยหัวเป่าลม
 4. ฝึกการใช้หัวดูดน้ำลายในช่องปาก
 5. ฝึกการได้รับการขัดฟัน
 6. กลุ่มงานทันตกรรมแจกสมุดพกบันทึกการตรวจฟัน ให้เด็ก 1 ชุด พร้อมแปรงสีฟัน
เว็บสถาบันฯ | หน้าหลัก | บริการ | facebook | youtube | สิทธิของผู้มารับบริการ | ติดต่อเรา
  กลุ่มงานทันตกรรมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
อาคารฝึกอบรมเด็กและผู้ปกครอง
196 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร 0-5389 0238-44
โทรสาร 0 5312 1189
อิเมล์ dental_ricd@hotmail.com